Regelement

Klachten en Privacy

Klachten

​Wanneer er dingen zijn die niet zijn zoals jij wilt of je bent niet tevreden, bespreek dit met mij. Dan kunnen we samen kijken wat nodig is om dit te veranderen. Samen komen we er vast wel uit! Mocht dit niet zo zijn en je hebt een klacht, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging NFG, www.de-nfg.nl of 0592-820030.

​Privacy​

De praktijk valt onder de wet WGBO (wet geneeskundige behandel overeenkomst) en de wet WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Dit betekent o.a. dat ik

 • een beroepsgeheim heb. Niets mag zonder toestemming van de cliënt aan derden worden doorgegeven.
 • een dossier bijhoud met recht van inzage.

Dit wordt in een afgesloten kast en/of wachtwoord bewaard. Dit geldt ook voor correspondentie zoals e-mails. Wettelijk is het verplicht om dit 15 jaar te bewaren (of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is). Dit wordt vergrendeld bewaard, is voor niemand toegankelijk en wordt alleen met toestemming aan derden gegeven.  Dit geldt ook voor gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email en alle andere gegevens die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering en behandeling.

 • facturen volgens  een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaar.

Uitgebreide voorwaarden zijn opvraagbaar en worden gegeven/besproken bij de behandelovereenkomst. 

 Algemene voorwaarden

 1. De sessies hebben een duur van 90 minuten.
 2. De cliënt betaalt aan de therapeut een bedrag per sessie. Het bedrag wordt vooraf door de therapeut en de cliënt overeengekomen en direct of binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald.
 3. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut, counselor of coach kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.
 4. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.
 5. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 6. Deelname is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijs ik u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
 7. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 8.  a) Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de

   psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;

b) Cliënt geeft aan dat hij de psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;

c) Cliënt stuurt de therapeut, counselor of coach een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de

overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;

d) De therapeut, counselor of coach stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de

overeenkomst is beëindigd. Dit doet de therapeut, counselor of coach alleen wanneer:

 • Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de therapeut, counselor of coach;
 • Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
 • Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de therapeut;
 • De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, counselor of coach, de therapeut, counselor of coach niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

9. In geval van langdurige ziekte of overlijden van mij als therapeut, zal mijn collega mevr. J. Brouwer,  ook integratief psychotherapeut en lid van de NFG, zorgen voor een goede afhandeling van uw begeleidingstraject.